Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm


Trang Hiện Tại
  1. Trang Chủ
  2. Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

** Văn bản này được cung cấp dưới dạng mẫu nhằm vận hành trung tâm mua sắm. Trước khi đăng ký vào trung tâm mua sắm, vui lòng kiểm tra chi tiết về hoạt động của trung tâm mua sắm và ghi nhận các nội dung phù hợp. **

[*] (“Công ty”) sẽ tuân thủ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng, Bộ luật dân sự, Luật giao dịch điện tử, Nghị định 52/2013/ND-CP của Chính phủ ngày 16/05/2013 về Thương mại điện tử và các luật, quy định và thông báo công khai khác liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân và nỗ lực hết sức để quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng một cách hiệu quả và an toàn.

Công ty đã thiết lập Chính Sách Quyền Riêng Tư này để thông báo cho người dùng về các hoạt động của Công ty liên quan đến việc sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân.


Điều 1. Thông tin cá nhân và Phương pháp thu thập thông tin cá nhân

a. Thông tin cá nhân được thu thập

• Công ty thu thập thông tin cá nhân sau để đăng ký thành viên, tư vấn, ứng dụng dịch vụ, v.v.

- Khi đăng ký Thành viên: Tên, ngày sinh, giới tính, ID đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại nhà, số điện thoại di động, e-mail, thông tin người đại diện pháp lý cho đối tượng đăng ký dưới 14 tuổi

- Khi đăng ký dịch vụ: địa chỉ, thông tin thanh toán

• Hồ sơ sử dụng dịch vụ, nhật ký truy cập, cookies, IP truy cập, hồ sơ thanh toán và hồ sơ sử dụng có thể được khởi tạo và thu thập trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc hoạt động kinh doanh.

b. Phương pháp thu thập thông tin cá nhân

- Thu thập thông qua trang chủ, đơn đăng ký, bảng thông báo, e-mail, đăng ký sự kiện, yêu cầu giao hàng, điện thoại, fax và công cụ thu thập thông tin.

Điều 2. Mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Công ty sử dụng thông tin cá nhân được thu thập cho các mục đích sau.

• Thực thi các điều khoản hợp đồng dịch vụ và thu phí cho việc cung cấp dịch vụ

Cung cấp nội dung, mua và thanh toán, giao hàng hoặc địa chỉ thanh toán, nhận dạng giao dịch tài chính và các dịch vụ tài chính

• Quản lý thành viên

Xác minh danh tính, nhận dạng cá nhân, ngăn chặn sử dụng trái phép, xác nhận đăng ký, xác minh tuổi, xác nhận sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật khi thu thập thông tin cá nhân của người đăng ký dưới 14 tuổi, hạn chế số lượng đăng ký và giải quyết khiếu nại, v.v.

• Tiếp thị và quảng cáo

Thống kê về việc cung cấp thông tin quảng cáo như sự kiện, tần suất truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của các thành viên.


Điều 3. Thời hạn lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân

Theo tiêu chuẩn, thông tin được thu thập sẽ bị hủy ngay sau khi thông tin cá nhân được sử dụng từng mục đích. Tuy nhiên, các thông tin sau sẽ được lưu lại trong khoảng thời gian cụ thể vì những lý do chi tiết sau.

a. Lý do lưu giữ thông tin theo chính sách nội bộ của Công ty

Kể cả khi một thành viên hủy đăng ký, thông tin của thành viên có thể được lưu giữ trong [*] vài năm kể từ ngày chấm dứt hợp đồng để ngăn việc sử dụng lại thông tin thành viên đó, để giải quyết tranh chấp và hợp tác theo yêu cầu của cơ quan điều tra.


Điều 4. Phương pháp tiêu hủy thông tin cá nhân

Về nguyên tắc, thông tin cá nhân sẽ bị hủy bỏ ngay sau khi hoàn thành mục đích thu thập và sử dụng.

a. Quy trình tiêu hủy

• Thông tin được cung cấp bởi các thành viên để sử dụng dịch vụ sẽ được đặt trong một cơ sở dữ liệu riêng (hoặc tủ hồ sơ trong trường hợp Thông tin cá nhân được in trên giấy) và được lưu trữ trong một khoảng thời gian nhất định dựa trên cơ sở bảo vệ thông tin được quy định trong chính sách nội bộ của Công ty và các luật và quy định hiện hành khác (xem Điều 3. Thời hạn lưu giữ) sau khi hoàn thành mục đích của việc cung cấp thông tin trước khi bị hủy bỏ.

• Thông tin cá nhân được đặt trong một cơ sở dữ liệu riêng biệt như được nêu ở trên sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác với mục đích được quy định theo pháp luật hiện hành.


b. Phương pháp tiêu hủy

• Thông tin cá nhân được lưu trữ trong các tệp điện tử sẽ bị hủy bỏ bằng các phương pháp kỹ thuật mà không thể được phục hồi.


Điều 5. Tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Trừ khi được quy định trong các luật và quy định hiện hành, Công ty sẽ không sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ ai khác ngoài Công ty trừ các trường hợp sau:

• Nếu có được sự đồng ý trước của người dùng; hoặc

• Nếu được yêu cầu theo quy định của pháp luật hoặc quy định có liên quan hoặc được yêu cầu bởi cơ quan điều tra theo các thủ tục và cách thức được quy định bởi các luật và quy định có liên quan cho mục đích điều tra.


Điều 6. Ủy quyền thu thập thông tin cá nhân

Công ty ủy quyền và quản lý việc các công ty chuyên ngành bên ngoài dưới đây thực hiện dịch vụ.

• Bên được ủy quyền: [Tên công ty vận chuyển]

• Nội dung dịch vụ: [Dịch vụ chuyển phát]

• Bên được ủy quyền: [Tên công ty …]

• Nội dung dịch vụ: [nội dung ủy quyền]

• Bên được ủy quyền: # danh sách bên cung cấp #

• Nội dung dịch vụ: [nội dung ủy quyền]


Điều 7. Quyền của người sử dụng và Người đại diện theo pháp luật và Phương thức thực hiện quyền

(1) Người dùng có thể xem hoặc sửa đổi thông tin cá nhân đã đăng ký của mình bất cứ lúc nào và có thể yêu cầu hủy (rút lại) đăng ký của mình.

(2) Để xem và sửa đổi thông tin cá nhân của người dùng, người dùng có thể nhấp vào “Sửa đổi thông tin người dùng” hoặc nhấp vào “Hủy bỏ tư cách thành viên” (để rút lại việc đăng ký) và thực hiện quá trình xác minh và trực tiếp đọc, đính chính hoặc hủy bỏ thông tin. Người dùng cũng có thể liên hệ với Công ty bằng văn bản, qua điện thoại, email hoặc qua bảng thông báo và Công ty sẽ thu xếp kịp thời.

(3) Nếu người dùng yêu cầu đính chính sai lệch về thông tin cá nhân, thông tin cá nhân sẽ không được sử dụng hoặc cung cấp cho đến khi sai lệch đã được đính chính. Ngoài ra, nếu thông tin cá nhân không chính xác đã được cung cấp cho bên thứ ba, Công ty sẽ kịp thời thông báo cho bên thứ ba về kết quả đính chính.

• Công ty sẽ xử lý thông tin cá nhân đã bị chấm dứt hoặc xóa theo yêu cầu của người dùng theo quy định trong “Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân do Công ty thu thập” và sẽ không được xem hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.


Điều 8. Cài đặt/Vận hành Thiết bị thu thập và phản ánh thông tin cá nhân tự động

Công ty sử dụng “cookies” và thường xuyên lưu trữ và truy xuất thông tin của người dùng để cung cấp cho người dùng các dịch vụ cá nhân hoá. Cookie là một tệp văn bản nhỏ được gửi đến trình duyệt của người dùng bởi một máy chủ được sử dụng để chạy trang web và được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính người dùng.

Công ty sử dụng cookies cho các mục đích sau:

• Mục đích sử dụng cookies

1. Cung cấp các dịch vụ tiếp thị và cá nhân hóa được có mục tiêu thông qua việc phân tích tần suất và thời gian truy cập của các thành viên và người không phải là thành viên, xác định thị hiếu và sở thích của người dùng, theo dõi các truy cập và mức độ tham gia vào các sự kiện khác nhau và số lượt truy cập.

2. Người dùng có thể chọn không sử dụng cookies. Theo đó, thành viên có thể thay đổi cài đặt trình duyệt web để luôn cho phép sử dụng cookies, hoặc mỗi khi cookie được lưu hoặc từ chối lưu bất kỳ cookies nào.


• Cách từ chối sử dụng cookies

1. Người dùng có thể từ chối bằng cách chọn tùy chọn trình duyệt web của mình để cho phép tất cả cookies, xác nhận mỗi khi người dùng lưu cookie hoặc từ chối lưu trữ tất cả cookies.

2. Ví dụ về thay đổi cài đặt (Dành cho Internet Explorer): Công cụ Menu ở đầu trình duyệt web > Lựa chọn Internet > Quyền riêng tư

3. Tuy nhiên, nếu người dùng từ chối cài đặt cookies, có thể gặp khó khăn trong việc cung ứng dịch vụ.


Điều 9 Quản lý thông tin cá nhân và thông tin liên lạc

Công ty có bộ phận chịu trách nhiệm việc tiếp nhận ý kiến của người dùng về thông tin cá nhân và xử lý các khiếu nại liên quan và chỉ định người quản lý thông tin cá nhân.

• Nhân viên quản lý thông tin cá nhân

Tên:

Phòng ban:

Số điện thoại: OO-OOO-OOO

e-mail:

• Nhân viên bảo vệ thông tin cá nhân

Tên:

Phòng ban:

Số điện thoại: OO-OOO-OOO

e-mail:


• Người dùng có thể báo cáo mọi khiếu nại phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ của Công ty cho Nhân viên quản lý thông tin cá nhân hoặc bộ phận phụ trách.

• Công ty sẽ trả lời kịp thời và đầy đủ báo cáo của người dùng.

• Nếu người dùng cần báo cáo hoặc tham khảo ý kiến về việc vi phạm thông tin cá nhân khác, vui lòng liên hệ với các tổ chức sau.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Công thương (http://www.vca.gov.vn/DetailOrg.aspx?CateID=193&id=25)

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an (http://bocongan.gov.vn/)

Cục An toàn thông tin thuộc Bộ Thông tin Truyền thông (https://www.mic.gov.vn/Pages/trangchu.aspx)Giỏ Hàng 0 Sản phẩm

Top


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close