Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm


Trang Hiện Tại
  1. Trang Chủ
  2. Điều Khoản và Điều Kiện

Điều Khoản và Điều Kiện

Điều khoản và điều kiện thương mại điện tử (Trung tâm thương mại trực tuyến)


Điều 1 (Mục đích)

Mục đích của các điều khoản và điều kiện này là để làm rõ các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người dùng (được định nghĩa bên dưới) và trung tâm thương mại trực tuyến khi sử dụng dịch vụ liên quan đến Internet (sau đây gọi là “Dịch vụ”) được cung cấp bởi [Tên công ty] (sau đây gọi là “Trung tâm thương mại”) được vận hành bởi [Tên công ty].


※「Các Điều khoản và Điều kiện dưới đây cũng sẽ áp dụng đối với thương mại điện tử được sử dụng thông qua máy tính cá nhân được kết nối, mạng không dây, v.v., nếu các điều khoản và điều kiện này không trái với nguyên tắc áp dụng.」


Điều 2 (Định nghĩa)

① “Trung tâm thương mại” có nghĩa là một địa điểm kinh doanh ảo được thiết lập bởi [Tên công ty] để cung cấp Sản phẩm hoặc dịch vụ (sau đây gọi là “Sản phẩm”) cho người dùng bằng cách sử dụng các phương tiện thông tin và truyền thông như máy tính để mua bán Sản phẩm cũng như để điều hành một trung tâm thương mại sắm trực tuyến.

② "Người dùng" có nghĩa là tất cả Thành viên và Người dùng không phải là Thành viên có thể truy cập vào Trung tâm thương mại nhận Dịch vụ do Trung tâm thương mại cung cấp theo Điều khoản và Điều kiện trong văn bản này.

③ “Thành viên” có nghĩa là một người đã đăng ký làm thành viên của Trung tâm thương mại và có quyền liên tục sử dụng các Dịch vụ do Trung tâm thương mại cung cấp.

④ “Người dùng không phải là thành viên” có nghĩa là một người sử dụng Dịch vụ do Trung tâm cung cấp mà không cần đăng ký.


Điều 3 (Quy định, Giải thích và Sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện, v.v.)

① Trung tâm thương mại sẽ thông báo các thông tin sau trên màn hình Dịch vụ (trang chủ của web) để Người dùng có thể dễ dàng xác định, bao gồm nhưng không giới hạn, nội dung của Điều khoản và Điều kiện, tên công ty, tên CEO, địa điểm văn phòng và địa chỉ (bao gồm cả nơi xử lý khiếu nại của người tiêu dùng), số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử, số đăng ký kinh doanh, số báo cáo kinh doanh bán hàng truyền thông, giám sát quản lý thông tin cá nhân, v.v., tuy nhiên, các chi tiết cụ thể của Điều khoản và Điều kiện có thể cho phép Người dùng đọc qua màn hình kết nối.

② Trung tâm thương mại sẽ lấy xác nhận của Người dùng bằng cách cung cấp, thông qua màn hình kết nối hoặc cửa sổ hiện lên riêng biệt, một số thông tin quan trọng về hủy đăng ký, trách nhiệm giao hàng, điều kiện hoàn tiền, v.v. của Điều khoản và Điều kiện trước khi thỏa thuận với Người dùng về Điều khoản và Điều kiện để Người dùng có thể hiểu đầy đủ các chi tiết.

③ Trung tâm thương mại có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này, trong phạm vi không vi phạm Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật An ninh mạng, Luật An ninh thông tin mạng, Bộ Luật dân sự, Luật thương mại, Luật giao dịch điện tử, Nghị định 52/2013/ND-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 5 năm 2013 về Thương mại điện tử, Thông tư 47/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 05 tháng 12 năm 2014 về Quy định quản lý website thương mại điện tử, Thông tư 59/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 31 tháng 12 năm 2015 Quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử thông qua ứng dụng trên thiết bị di động và các luật, quy định và thông báo công khai có liên quan khác.

④ Trong trường hợp sửa đổi Điều khoản và Điều kiện, Trung tâm thương mại sẽ thông báo ngày có hiệu lực và lý do sửa đổi cùng với phiên bản hiện tại của Điều khoản và Điều kiện trên trang đầu của Trung tâm thương mại bảy (7) ngày trước khi những thay đổi có hiệu lực, với điều kiện là nếu những thay đổi đó gây bất lợi cho Người dùng, sẽ có giai đoạn thông báo kéo dài ít nhất ba mươi (30) ngày. Trong trường hợp này, Trung tâm thương mại sẽ lập một bảng so sánh rõ ràng về trước và sau sửa đổi, để Người dùng dễ hiểu.

⑤ Khi Trung tâm thương mại thông báo về sửa đổi theo quy định tại Điều 3 (4) ở trên và Người dùng không thể hiện ý kiến của mình, mặc dù Trung tâm thương mại đã thông báo rõ ràng cho Người dùng rằng việc không hành động được coi là sự đồng ý, Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi sẽ được phê duyệt. Người dùng có thể chấm dứt thỏa thuận nếu Người dùng không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi.

⑥ Các vấn đề không được quy định ở đây và việc giải thích các Điều khoản và Điều kiện này sẽ tuân thủ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng, Luật dân sự, Luật thương mại, Luật giao dịch điện tử, Nghị định 52/2013/ND-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 5 năm 2013 về Thương mại điện tử, Thông tư 47/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 05 tháng 12 năm 2014 về Quy định quản lý website thương mại điện tử, Thông tư 59/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 31 tháng 12 năm 2015 Quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử thông qua ứng dụng trên thiết bị di động và các luật, quy định và thông báo công khai có liên quan khác.


Điều 4 (Cung cấp và Thay đổi dịch vụ)

① Trung tâm thương mại sẽ thực hiện các việc sau:

1. Cung cấp thông tin về Sản phẩm hoặc dịch vụ và ký kết hợp đồng mua bán;

2. Giao sản phẩm hoặc dịch vụ theo hợp đồng mua bán được ký kết và thực hiện;

3. Các nhiệm vụ khác

① Khi Trung tâm thương mại sửa đổi các chi tiết của Dịch vụ với lý do không có sản phẩm hoặc thay đổi thông số kỹ thuật, ngay lập tức thông báo sẽ được gửi cho Người dùng theo địa chỉ đã biết.

② Đối với điều khoản trên, Trung tâm thương mại sẽ bồi thường thiệt hại cho Người dùng, tuy nhiên, điều khoản này sẽ không áp dụng nếu Trung tâm thương mại chứng minh được là mình không có ý đồ xấu hoặc không có lỗi.

Điều 5 (Tạm ngừng cung cấp dịch vụ)

① Trung tâm thương mại có thể tạm thời ngừng cung cấp Dịch vụ khi xảy ra những sự kiện sau, ví dụ, có sửa chữa, kiểm tra, thay đổi, sự cố kỹ thuật, truyền thông bị gián đoạn, v.v., liên quan đến thiết bị truyền thông thông tin, như máy tính, v.v.

② Trung tâm thương mại sẽ bồi thường thiệt hại cho Người dùng hoặc bên thứ ba phát sinh từ việc tạm thời ngừng cung cấp Dịch vụ do những sự kiện nêu trong Khoản 1 trên, tuy nhiên, điều khoản này sẽ không áp dụng nếu Trung tâm thương mại chứng minh được là mình không có ý đồ xấu hoặc không có lỗi.

③ Nếu việc cung cấp Dịch vụ không khả thi do những nguyên nhân như thay đổi danh mục kinh doanh, từ bỏ kinh doanh hoặc sáp nhập hợp nhất, Trung tâm thương mại sẽ thông báo cho Người dùng thông qua bất kỳ phương thức nào được quy định tại Điều 8 và bồi thường theo các điều kiện ban đầu đã thỏa thuận bởi Trung tâm thương mại. Tuy nhiên, nếu Trung tâm thương mại không thực hiện các tiêu chuẩn bồi thường cụ thể, v.v., số điểm tích luỹ hoặc lưu trữ khác của Người dùng sẽ được thanh toán bằng hiện vật hoặc tiền mặt tương ứng với giá trị tiền tệ được sử dụng trong Trung tâm thương mại.


Điều 6 (Tư cách thành viên)

① Người dùng sẽ đăng ký thành viên bằng cách điền thông tin Thành viên vào mẫu đăng ký của Trung tâm thương mại, thể hiện sự đồng ý với các điều khoản.

② Trung tâm thương mại sẽ đăng ký cho những người nộp đơn theo Điều 6(1) trên với tư cách là Thành viên trừ những trường hợp sau:

1. Nếu người nộp đơn trước đây đã bị mất tư cách thành viên vì những lý do được quy định tại Điều 7(3) của Điều khoản và Điều kiện này. Tuy nhiên, những người đăng ký lại tại Trung tâm thương mại sau 3 năm kể từ khi mất tư cách thành viên sẽ được đăng ký;

2. Nếu có bất kỳ sai sót, thiếu sót hoặc nhầm lẫn; hoặc

3. Nếu việc đăng ký thành viên bị chậm đáng kể bởi công nghệ của Trung tâm thương mại.

③ Ngày thành lập hợp đồng thành viên sẽ được tính từ thời điểm chấp thuận của Trung tâm được gửi tới Thành viên.


④ Trong trường hợp có sự thay đổi trong thông tin đã đăng ký, Thành viên phải thông báo cho Trung tâm thương mại về sự thay đổi bằng cách sửa đổi thông tin Thành viên, trong khoảng thời gian hợp lý.


Điều 7 (Hủy bỏ hoặc Truất tư cách thành viên)

① Thành viên có thể yêu cầu Trung tâm thương mại hủy bỏ tư cách thành viên bất cứ lúc nào và Trung tâm thương mại phải xử lý ngay việc hủy bỏ tư cách thành viên.

② Nếu Thành viên rơi vào bất kỳ lý do nào sau đây, Trung tâm thương mại có thể hạn chế hoặc đình chỉ tư cách thành viên:

1. Nếu thông tin sai được đăng ký tại thời điểm nộp đơn:

2. Nếu Thành viên không thanh toán các khoản nợ mà Thành viên phải chịu liên quan đến việc sử dụng tại Trung tâm thương mại, chẳng hạn như Sản phẩm được mua thông qua Trung tâm thương mại;

3. Đe dọa trật tự thương mại điện tử bằng cách can thiệp vào việc sử dụng Trung tâm thương mại của người khác hoặc đánh cắp thông tin; và

4. Nếu Trung tâm thương mại được sử dụng theo cách bị cấm theo luật hoặc theo các Điều khoản và Điều kiện này hoặc chống lại các tiêu chuẩn đạo đức và trật tự công cộng.

③ Sau khi Trung tâm thương mại giới hạn hoặc đình chỉ tư cách thành viên, Trung tâm thương mại có thể chấm dứt tư cách thành viên đó nếu hành động tương tự được lặp lại nhiều lần hoặc nếu lý do không được khắc phục trong vòng 30 ngày.

④ Trường hợp Trung tâm thương mại chấm dứt tư cách thành viên, đăng ký thành viên sẽ hết hạn. Trong trường hợp này, Thành viên sẽ được thông báo về việc này và Thành viên sẽ có cơ hội để trao đổi với Trung tâm thương mại ít nhất 30 ngày trước khi hết hạn thành viên.


Điều 8 (Thông báo đến Người dùng)

① Thông báo được gửi đến Người dùng bởi Trung tâm thương mại có thể được gửi đến địa chỉ thư điện tử được thỏa thuận giữa các bên để nhận thông báo đó.

② Khi Trung tâm thương mại cần gửi thông báo cho nhóm Người dùng không xác định, Trung tâm thương mại có thể đăng thông báo công khai trên bảng thông báo của Trung tâm thương mại trong ít nhất một (1) tuần. Tuy nhiên, bất kỳ giao dịch nào có thể có ảnh hưởng lớn đến Người dùng phải được thông báo riêng.


Điều 9 (Đơn đặt hàng)

① Người dùng sẽ đặt mua hàng thông qua một trong các phương thức sau hoặc các phương thức tương tự trong Trung tâm thương mại và Trung tâm thương mại sẽ thông báo cho Người dùng về các chi tiết cụ thể của đơn đặt hàng đó theo cách dễ nhận biết:

1. Tìm kiếm và lựa chọn Sản phẩm;

2. Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (hoặc số điện thoại di động), v.v. của người nhận Sản phẩm;

3. Xác nhận các điều kiện hợp đồng cho từng Sản phẩm, Dịch vụ mà việc hoàn trả hàng bị hạn chế, chi phí giao hàng hoặc chi phí lắp đặt, v.v. và các thông tin liên quan khác;

4. Thể hiện sự đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, xác nhận hoặc từ chối các vấn đề trong Khoản 3 trên (đánh dấu vào ô hoặc nút có liên quan);

5. Đơn đặt hàng Sản phẩm và xác nhận hoặc đồng ý với xác nhận của Trung tâm thương mại; hoặc

6. Tùy chọn phương thức thanh toán.

② Trong trường hợp Trung tâm thương mại bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân của người mua cho bên thứ ba, Trung tâm thương mại phải thông báo và được sự chấp thuận của người mua về việc 1) ai sẽ nhận thông tin cá nhân, 2) mục đích và việc sử dụng cá nhân thông tin, 3) các thông tin cá nhân sẽ được cung cấp và 4) thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân.

③ Trong trường hợp Trung tâm thương mại ủy thác cho bên thứ ba xử lý thông tin cá nhân của người mua, Trung tâm thương mại phải thông báo và được sự chấp thuận của người mua về việc 1) người được ủy thác xử lý thông tin cá nhân, 2) nội dung công việc được ủy thác xử lý thông tin cá nhân. (áp dụng tương tự nếu thỏa thuận được thay đổi) Tuy nhiên, nếu việc này là cần thiết để thực hiện hợp đồng liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ và nếu liên quan đến việc cải thiện sự tiện lợi cho người mua, Trung tâm thương mại sẽ không thực hiện quy trình thông báo và xin chấp thuận.


Điều 10 (Ký kết hợp đồng)

① Trung tâm thương mại có thể từ chối đơn đặt hàng theo Điều 9, nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra dưới đây. Tuy nhiên, với điều kiện, những điều sau đây sẽ được tiết lộ, trong trường hợp hợp đồng với Người dùng, việc không có được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật sẽ co phép bản thân Người dùng hoặc người đại diện theo pháp luật hủy bỏ hợp đồng;

1. Thông tin sai, bỏ sót hoặc có lỗi trong đơn đặt hàng;

2. Người dùng mua Sản phẩm hoặc Dịch vụ, như đồ uống có cồn hoặc thuốc lá, bị cấm theo luật pháp Việt Nam; hoặc

3. Khi đơn đặt hàng tạo ra một trở ngại kỹ thuật lớn cho Trung tâm thương mại.

② Một hợp đồng được coi là đã được ký kết và được thực hiện khi số tiền của hợp đồng được chuyển sau khi xác nhận của Trung tâm thương mại được gửi đến Người dùng dưới dạng thông báo xác nhận đã nhận theo Điều 12(1).

③ Xác nhận của Trung tâm thương mại sẽ bao gồm xác nhận của Người dùng về đơn đặt hàng, Sản phẩm sẵn có, đính chính hoặc hủy đơn đặt hàng, v.v.


Điều 11 (Phương thức thanh toán)

Các phương thức thanh toán khả dụng cho Sản phẩm hoặc dịch vụ được mua từ Trung tâm thương mại được nêu dưới đây, nếu khả dụng tại Việt Nam, với điều kiện là Trung tâm thương mại sẽ không thu bất kỳ khoản phí nào khác cho việc thanh toán Sản phẩm đối với phương thức thanh toán của Người dùng, nhưng các khoản phí khác có thể được thu bởi ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có liên quan của Người dùng.

1. Các phương thức chuyển khoản ngân hàng như ngân hàng điện thoại, ngân hàng internet và ngân hàng qua thư;

2. Thanh toán bằng các loại thẻ như thẻ trả trước, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, v.v.;

3. Gửi tiền qua sổ tiết kiệm trực tuyến;

4. Thanh toán bằng tiền điện tử;

5. Thanh toán khi nhận hàng;

6. Thanh toán bằng điểm của Trung tâm thương mại bao gồm cả số điểm tích luỹ;

7. Thanh toán bằng phiếu quà tặng có chữ ký của Trung tâm thương mại hoặc được Trung tâm thương mại công nhận;

8. Thanh toán các phương thức thanh toán điện tử khác.


Điều 12 (Thông báo xác nhận, thay đổi đơn hàng và hủy đơn hàng)

① Trung tâm thương mại sẽ gửi thông báo xác nhận cho Người dùng về đơn đặt hàng với các thông tin sau.

1. Danh sách các mặt hàng hoặc dịch vụ mà Người dùng đã đặt, số lượng và giá cả mỗi sản phẩm và tổng giá trị đơn hàng;

2. Thời gian vận chuyển đơn hàng hoặc cung cấp dịch vụ;

3. Thông tin liên hệ cho Người dùng liên lạc về tình trạng thực hiện hợp đồng khi cần thiết.

② Khi Người dùng nhận được thông báo xác nhận, Người dùng sẽ kiểm tra nếu có sự nhầm lẫn thông tin nào và nếu có, Người dùng có thể yêu cầu thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng ngay lập tức và Trung tâm thương mại sẽ thực hiện yêu cầu đó kịp thời trước khi chuyển hàng. Nếu khoản thanh toán đã được thực hiện, các quy định tại Điều 15, Thu hồi tiền mua hàng, v.v. sẽ được thực hiện.


Điều 13 (Cung cấp sản phẩm)

① Trừ khi có thỏa thuận riêng về ngày cung cấp Sản phẩm, Trung tâm thương mại sẽ thực hiện các phương pháp cần thiết về sản xuất, đóng gói phù hợp, v.v., để Sản phẩm có thể được giao trong vòng bảy (7) ngày kể từ khi đặt hàng của Người dùng, tuy nhiên, trong trường hợp Sản phẩm đã thanh toán một phần hoặc toàn bộ, Trung tâm thương mại sẽ thu xếp thực hiện trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ khi thanh toán một phần hoặc toàn bộ. Trung tâm thương mại sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp cho phép Người dùng kiểm tra việc cung cấp và tiến trình giao hàng của Sản phẩm.

② Trung tâm thương mại sẽ quy định phương thức giao hàng, chi phí liên quan cho từng phương thức và thời gian giao hàng cho từng phương thức, và các giới hạn về địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ nếu có v.v. đối với Sản phẩm mà Người dùng đã mua. Tuy nhiên, nếu thời hạn giao hàng vượt quá thời gian giao hàng mà Trung tâm thương mại xác nhận, Người dùng sẽ nhận được khoản bồi thường, tuy nhiên, việc bồi thường sẽ không áp dụng nếu Trung tâm thương mại chứng minh được là mình không có ý đồ xấu hoặc không có lỗi.


Điều 14 (Hoàn tiền)

Nếu Trung tâm thương mại không thể giao hàng hoặc cung cấp Sản phẩm mà Người dùng đã đặt hàng do không có sẵn, v.v., Trung tâm thương mại sẽ thông báo ngay cho Người dùng; Nếu Người dùng đã thanh toán một phần hoặc toàn bộ, Trung tâm thương mại sẽ hoàn trả số tiền hoặc có hành động cần thiết khác trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ khi nhận được thanh toán.


Điều 15 (Hủy đơn hàng, vv)

① Người dùng sẽ không có quyền yêu cầu trả lại hoặc đổi sản phẩm trong bất kỳ trường hợp sau đây khi người đó đã nhận được sản phẩm:

1. Sản phẩm bị phá hủy hoặc hư hỏng do Người dùng gây ra (tuy nhiên, với điều kiện là nếu bao bì, v.v ... bị hỏng để kiểm tra nội dung của Sản phẩm, v.v., Người dùng được phép hủy đơn hàng ngoại trừ các trường hợp theo Khoản 2(4) dưới đây);

2. Giá trị của Sản phẩm bị giảm đáng kể do Người dùng đã sử dụng hoặc tiêu thụ một phần;

3. Giá trị của Sản phẩm bị giảm đáng kể do thời gian, hoặc không thể bán lại; hoặc

4. Hư hỏng trên bao bì của Sản phẩm trong trường hợp Sản phẩm đó có thể được sao chép để tạo ra một sản phẩm có chức năng tương tự.

② Ngoài các quy định của Khoản 1, nếu nội dung của Sản phẩm khác với nhãn hoặc với quảng cáo của sản phẩm hoặc các điều kiện hợp đồng không được đáp ứng, Người dùng sẽ có thể hủy đơn hàng trong vòng mười (10) ngày sau khi hàng đã được giao.


Điều 16 (Hậu quả của việc Hủy đơn hàng)

① Trung tâm thương mại sẽ hoàn lại tiền trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc sau khi nhận được hàng trả lại từ Người dùng. Nếu Trung tâm thương mại trì hoãn việc hoàn trả cho Người dùng thì Trung tâm thương mại sẽ trả lãi cho khoản chậm thanh toán theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm thanh toán cho khoảng thời gian chậm thanh toán.

② Để hoàn trả số tiền nói trên, nếu Người dùng thực hiện thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc tiền điện tử, Trung tâm thương mại sẽ yêu cầu bên cung cấp dịch vụ đình chỉ hoặc hủy yêu cầu thanh toán không chậm trễ nếu có thể.

③ Trong trường hợp hủy đơn, chi phí cần thiết cho việc trả lại Sản phẩm sẽ do Người dùng chịu. Trung tâm thương mại sẽ không yêu cầu phạt hoặc bồi thường từ Người dùng vì lý do hủy đơn hàng. Không ảnh hưởng đến các quy định trên, nếu việc hủy đơn hàng vì nội dung của Sản phẩm khác với nhãn hoặc quảng cáo hoặc các điều kiện hợp đồng không được đáp ứng, các chi phí cần thiết cho việc hủy đơn hàng sẽ do Trung tâm thương mại chịu.

④ Nếu chi phí giao hàng của Sản phẩm do Người dùng chịu, Trung tâm thương mại sẽ quy định rõ bên nào chịu chi phí hủy đơn hàng để thông báo cho Người dùng.


Điều 17 (Bảo vệ thông tin cá nhân)

① Trung tâm thương mại thu thập lượng thông tin cá nhân tối thiểu cần thiết cho việc cung cấp Dịch vụ khi thu thập thông tin cá nhân của Người dùng.

② Trung tâm thương mại không thu thập thông tin cần thiết để hoàn tất đơn hàng trước khi Thành viên được đăng ký. Tuy nhiên, trừ trường hợp hợp đồng mua bán phải được xác nhận trước khi chuyển hàng để thực hiện nghĩa vụ theo các quy định liên quan.

③ Trung tâm thương mại sẽ thông báo cho Người dùng về mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng và nhận được sự đồng ý.

④ Trung tâm thương mại không được sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập cho các mục đích khác ngoài mục đích đã quy định. Trong trường hợp có mục đích mới hoặc trong trường hợp của bên thứ ba, Người dùng sẽ được thông báo và đồng ý về việc này. Các ngoại lệ được thực hiện khi có một quy định khác trong các đạo luật liên quan.

⑤ Nếu Trung tâm thương mại bắt buộc phải có sự đồng ý của Người dùng theo Khoản 3 và 4 trên, thì người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân (tổ chức/bộ phận, tên và số điện thoại, liên hệ khác), danh tính của người phụ trách cá nhân bảo vệ thông tin, mục đích thu thập và sử dụng thông tin và các vấn đề liên quan đến việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba (mục đích của thông tin sẽ được cung cấp và nội dung thông tin sẽ được cung cấp), sẽ được thể hiện hoặc thông báo để Người dùng hủy bỏ sự chấp thuận vào bất cứ lúc nào.

⑥ Người dùng được yêu cầu quyền truy cập và sửa lỗi thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào và Trung tâm thương mại có nghĩa vụ phải thực hiện các hành động cần thiết không chậm trễ. Nếu Người dùng yêu cầu sửa lỗi, Trung tâm thương mại không sử dụng thông tin cá nhân cho đến khi lỗi được sửa.

⑦ Trung tâm thương mại sẽ giới hạn tối đa những người được quyền xử lý những thông tin cá nhân của Người dùng để bảo vệ thông tin cá nhân và chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các thiệt hại do mất mát, trộm cắp, rò rỉ, cung cấp trái phép của bên thứ ba và giả mạo thông tin cá nhân của Người dùng , bao gồm thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, v.v.

⑧ Trung tâm thương mại hoặc bên thứ ba đã nhận được thông tin cá nhân từ Người dùng sẽ hủy thông tin đó không chậm trễ khi đã đạt được mục đích thu thập hoặc nhận thông tin cá nhân.

⑨ Trung tâm thương mại không đặt cột xác nhận cho việc thu thập, sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân ở chế độ lựa chọn trước. Ngoài ra, Trung tâm thương mại sẽ nêu rõ các Dịch vụ hạn chế khi Người dùng từ chối chấp thuận thông tin cá nhân và sẽ không hạn chế hoặc từ chối việc cung cấp Dịch vụ, như việc đăng ký thành viên, với lý do Người dùng từ chối thu thập, sử dụng hoặc cung cấp cá nhân thông tin khác với các mục yêu cầu.


Điều 18 (Nghĩa vụ của Trung tâm thương mại)

① Trung tâm thương mại sẽ không hành động trái với các luật và quy định có liên quan, Điều khoản và Điều kiện này, và trật tự công cộng và tiêu chuẩn của sự phù hợp, và sẽ nỗ lực tối đa để cung cấp Sản phẩm và dịch vụ một cách chính xác và ổn định theo các quy định của Điều khoản và Điều kiện này.

② Trung tâm thương mại sẽ thiết lập hệ thống bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng (bao gồm thông tin tín dụng) để Người dùng có thể sử dụng dịch vụ internet một cách an toàn.

③ Trung tâm thương mại phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào của Người dùng do bất kỳ lỗi nào liên quan đến Sản phẩm và dịch vụ.

④ Trung tâm thương mại sẽ không gửi e-mail quảng cáo vì mục đích thương mại nếu không có sự đồng ý của Người dùng.


Điều 19 (Nghĩa vụ Mật khẩu và ID của người dùng)

① Không bao gồm các trường hợp quy định tại Điều 17, Người dùng phải chịu trách nhiệm quản lý ID và mật khẩu của mình.

② Người dùng không được để bên thứ ba sử dụng ID và mật khẩu của mình.

③ Khi Người dùng biết rằng ID và mật khẩu của mình bị đánh cắp hoặc đang được sử dụng bởi bên thứ ba, Người dùng cần thông báo ngay cho Trung tâm thương mại và làm theo hướng dẫn của Trung tâm thương mại, nếu có.


Điều 20 (Nghĩa vụ của người dùng) Người dùng sẽ bị cấm thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây:

1. Đăng ký thông tin sai lệch khi đăng ký hoặc thay đổi thông tin;

2. Chiếm đoạt thông tin của người khác;

3. Thay đổi thông tin được tải lên tại Trung tâm thương mại;

4. Truyền tải hoặc công bố thông tin, v.v. (chương trình máy tính, v.v.), khác với yêu cầu của Trung tâm thương mại;

5. Vi phạm sở hữu trí tuệ của Trung tâm thương mại và bên thứ ba khác, ví dụ: bản quyền;

6. Hành động gây tổn hại đến uy tín của Trung tâm thương mại và bên thứ ba khác hoặc can thiệp vào công việc; và

7. Có hành vi tiết lộ hoặc công bố thông điệp, video, âm thanh thô tục hoặc bạo lực hoặc bất kỳ thông tin nào khác trái với trật tự công cộng và tiêu chuẩn về sự phù hợp của Trung tâm thương mại.


Điều 21 (Mối quan hệ giữa các Trung tâm thương mại kết nối)

① Nếu Trung tâm thương mại cấp trên và Trung tâm thương mại cấp dưới được kết nối thông qua phương pháp liên kết (ví dụ: các mục tiêu liên kết bao gồm, nhưng không giới hạn, ký tự, hình ảnh và hình ảnh động, v.v.), Trung tâm thương mại cấp trên sẽ được dẫn chiếu đến Trung tâm thương mại kết nối (trang web) và Trung tâm thương mại cấp dưới sẽ được dẫn chiếu tới Trung tâm thương mại được kết nối (trang web).

② Trung tâm thương mại kết nối sẽ được coi là không cung cấp bất kỳ đảm bảo nào, nếu đã thông báo như vậy thông qua trang chủ của Trung tâm thương mại kết nối hoặc màn hình hiện lên tại thời điểm liên kết và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch nào của Người dùng liên quan đến các Sản phẩm được cung cấp độc quyền bởi Trung tâm thương mại được kết nối.


Điều 22 (Quyền sở hữu bản quyền và Hạn chế người dùng)

① Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác đối với các tác phẩm có bản quyền của Trung tâm thương mại sẽ thuộc về Trung tâm thương mại.

② Người dùng sẽ bị cấm sử dụng thông tin, thông qua sao chép, truyền, xuất bản, phân phối, phát sóng hoặc phương thức khác, có quyền sở hữu trí tuệ thuộc về Trung tâm hương mại và từ việc sử dụng đó để kiếm lợi nhuận hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng mà không có sự đồng ý trước của Trung tâm thương mại.

③ Trung tâm thương mại sẽ thông báo cho Người dùng liên quan nếu sử dụng bản quyền thuộc về Người dùng đó theo Điều khoản và Điều kiện.


Điều 23 (Giải quyết tranh chấp)

① Trung tâm thương mại sẽ thiết lập và vận hành cơ quan xử lý bồi thường thiệt hại để xử lý ý kiến hoặc khiếu nại hợp pháp của Người dùng và bồi thường cho những thiệt hại.

② Trung tâm thương mại sẽ nhanh chóng xử lý khiếu nại hoặc ý kiến của Người dùng, tuy nhiên, nếu không có biện pháp xử lý nhanh, Người dùng sẽ được thông báo ngay lập tức về cơ chế và lịch xử lý liên quan.

③ Mọi tranh chấp về thương mại điện tử giữa Trung tâm thương mại và Người dùng sẽ được giải quyết theo nguyên tắc hoà giải và hợp lý trên phương diện thương mại. Nếu biện pháp pháp hòa giải không thành công trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ khi một bên nhận được yêu cầu từ bên kia, hoặc thời gian dài hơn mà các bên thỏa thuận, các bên bằng văn bản này đồng ý giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch được đề cập tới tại văn bản này, được xử lý và giải quyết chung thẩm bằng trọng tài bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”) theo các Quy tắc Trọng tài của VIAC (Quy tắc “VIAC”) có hiệu lực tại thời điểm xét xử, các quy tắc coi như được dẫn chiếu tại điều khoản này. Địa điểm xét xử trọng tài tại [Việt Nam]. Hội đồng bao gồm một (01) trọng tài viên do các bên chỉ định.


Điều 24 (Luật điều chỉnh và quyền tài phán)

Luật pháp của Việt Nam sẽ được áp dụng cho tranh chấp thương mại điện tử giữa Trung tâm thương mại và Người dùng.Giỏ Hàng 0 Sản phẩm

Top


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close